Sách mới: 'Xây dựng Đảng nhìn từ các vấn đề thực tiễn' - Dạy Nối Mi

Ads Top

Sách mới: 'Xây dựng Đảng nhìn từ các vấn đề thực tiễn'

Cuốn sách "Xây dựng Đảng nhìn từ các vấn đề thực tiễn" của tác giả Vũ Trung Kiên là một tài liệu tham khảo giá trị.

Cuốn sách được chia thành ba phần: Xây dựng Đảng từ tư tưởng Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng từ những vấn đề thực tiễn; Xây dựng Đảng nhìn từ tổ chức, bộ máy, con người. Tuy được chia thành ba phần riêng nhưng nội dung của ba phần có mối quan hệ hữu cơ với nhau, tạo nên sự logic, nhất quán, hoàn chỉnh của cuốn sách.

Sách của tác giả Vũ Trung Kiên được lựa chọn từ các bài viết của chính tác giả trên các báo, tạp chí, kỷ yếu hội thảo trong những nằm gần đây, mang tính thời sự, cập nhật với tình hình thực tiễn hiện nay. Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM và tác giả đã cố gắng giữ nguyên bản với mong muốn phản ánh đúng tính lịch sử của vấn đề.

Sách mới: 'Xây dựng Đảng nhìn từ các vấn đề thực tiễn'

Mở đầu cuốn sách, phần Xây dựng Đảng từ tư tưởng Hồ Chí Minh là sự khẳng định về vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những giá trị tư tưởng của Người trong công tác xây dựng Đảng. Ở phần này, tác giả Vũ Trung Kiên dành dung lượng lớn để viết về Tư tưởng thân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong suốt cuộc đời, từ khi còn bôn ba ở nước ngoài cho đến khi đã trở thành người đứng đầu Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn tâm niệm bốn chữ "yêu nước, thương dân". Trong tư tưởng của Người, Tổ quốc và nhân dân là một. Cả cuộc đời cao đẹp của Người luôn phấn đấu vì mục đích cao cả độc lập cho đất nước và hạnh phúc cho nhân dân…

Phần hai của cuốn sách có chủ đề chính: Xây dựng Đảng từ những vấn đề thực tiễn hiện nay với những bài viết, phân tích cụ thể, giúp người đọc có cái nhìn sâu sắc trên từng khía cạnh, mà vấn đề trước tiên, quan trọng, phải được chú trọng là "Đảng viên đi trước…", thể hiện rõ nét trong Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016, về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên…

"Đoàn kết trong Đảng: Then chốt của thành công" là bài viết rất đáng chú ý. Trong các thời kỳ khác nhau của cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm xây dựng và củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng. Đảng ta xác định đoàn kết, thống nhất là một nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, là sinh mệnh của Đảng, là vấn đề sống còn của cách mạng. Để xây dựng đoàn kết, thống nhất trong Đảng theo tinh thần Đại hội XII của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh, đòi hỏi các cấp ủy và mỗi đảng viên cần nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm trong công việc và lối sống trên tinh thần đồng chí thương yêu lẫn nhau.

Phần cuối của cuốn sách với chủ đề: Xây dựng Đảng nhìn từ tổ chức bộ máy, con người với nhiều bài viết phân tích thực tế hiện nay. Tác giả cũng nêu lên những phẩm chất mà cán bộ, đảng viên cần phải có: Tự phê bình và phê bình phải xuất phát từ động cơ trong sáng; lắng nghe phản biện trước khi ban hành chủ trương, chính sách; cán bộ chức vụ càng cao càng phải gương mẫu…, đồng thời phải phát huy vai trò của nhân dân trong giám sát cán bộ, đảng viên; giới thiệu, trọng dụng người tài gánh vác việc nước…

Tình Lê

Bìa truyện tranh đạt kỷ lục đấu giá gần 90 tỷ

Bìa truyện tranh đạt kỷ lục đấu giá gần 90 tỷ

Bìa một cuốn truyện tranh xoay quanh những cuộc phiêu lưu của Tintin đã vừa lập kỷ lục thế giới về mức giá, khi được trả giá lên tới 3,2 triệu Euro (tương đương gần 89,5 tỷ đồng).

No comments:

Powered by Blogger.

Day Noi Mi | Hoc Noi Mi | Noi Mi Dep | Noi Mi Lan Anh | Dạy Nối Mi | Day Noi Mi Dep Tu Nhien | Day Noi Mi Ha Noi | Day Ve Mong