Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại' - Dạy Nối Mi

Ads Top

Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm trưng bày trên 200 hình ảnh, hơn 100 tài liệu hiện vật và gần 250 ấn phẩm sách, báo có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Thư viện Quốc gia Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại.

Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'
Khai mạc triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'. 

Phát biểu khai mạc triển lãm, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Triển lãm Đảng ta thật là vĩ đại nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, đổi mới và xây dựng đất nước; những thành tựu nhân dân ta đã giành được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng, niềm tin, lòng tự hào với Đảng, Bác Hồ cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam.

Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'
Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Triển lãm trưng bày trên 200 hình ảnh, hơn 100 tài liệu hiện vật và gần 250 ấn phẩm sách, báo có nội dung về Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cùng những thành quả cách mạng của đất nước trong quá trình đổi mới, phát triển, hội nhập quốc tế và công tác xây dựng Đảng hiện nay.

Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'
Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'

Các hình ảnh, tài liệu, hiện vật được trưng bày theo từng chủ để khác nhau. Cụ thể, khu triển lãm trưng bày và giới thiệu những hình ảnh và tư liệu về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò tiên phong của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đồng bào cả nước tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa…

Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'
Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'
Trưng bày nhiều tư liệu quý tại triển lãm 'Đảng ta thật là vĩ đại'
Các hiện vật tại triển lãm. 

Triển lãm phân ra nhiều khu trưng bày như: Những đóng góp của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh; Sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam..

Đặc biệt, triển lãm trưng bày hình ảnh 12 kỳ Đại hội Đảng và 60 tranh cổ động tuyên truyền về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam, tạo nên bức tranh tổng thể về quá trình lãnh đạo, bảo vệ và xây dựng đất nước của Đảng ta trong suốt 91 năm qua.

Tình Lê

Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại"

Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại"

Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" là hoạt động văn hóa có ý nghĩa chính trị vô cùng quan trọng, chào mừng Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

No comments:

Powered by Blogger.

Day Noi Mi | Hoc Noi Mi | Noi Mi Dep | Noi Mi Lan Anh | Dạy Nối Mi | Day Noi Mi Dep Tu Nhien | Day Noi Mi Ha Noi | Day Ve Mong